Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Vedtægter for velgørenhedsforeningen ’Hope & Future’

 

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn: Hope & Future

Foreningens hjemsted: Følger formandens adresse. Pt: Kampmannsvej 27, 7000 Fredericia

Foreningens startdato: 07.07.2017

 

§ 2 FORENINGENS FORMÅL

Stk. 1

At støtte værdigt trængende børn og unge i Indonesien – primært med uddannelse – med det formål at bryde den sociale arv og gøre dem og deres familier økonomisk selvstændige, uafhængige og selvforsørgende.

Stk. 2

Foreningen er politisk uafhængig og forskelsbehandler ikke i forhold til køn, race, etnicitet, seksuel orientering, politisk ståsted eller religiøs orientering.

Stk. 3

Alle donationer og sponsorater går ubeskåret til foreningens formål.

 

§ 3 MEDLEMMER

Stk. 1 Optagelse

Alle, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlemmer.

Stk. 2

Undtaget herfra er personer, som modarbejder foreningen formål, jf §2 eller åbenlyst diskriminerer andre mennesker på baggrund af køn, race, etnicitet, seksuel orientering, politisk ståsted eller religiøs orientering. Det er op til bestyrelsen af lave denne vurdering.

Stk. 3 Eksklusion

Medlemmer kan ekskluderes af foreningen på baggrund af bestyrelsens vurdering jævnfør §3 stk.2

Stk. 4

Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. Der betales fuldt årskontingent uanset indmeldelsesdato.

Stk. 5

Manglende betaling en måned efter forfald betragtes som udmeldelse. Udmeldelse kan desuden ske ved skriftlig henvendelse til foreningen.

 

§ 4 GENERALFORSAMLING

Stk. 1

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af juni måned.

Stk. 2

Formanden indkalder til generalforsamling pr. mail med minimum to ugers varsel.
Stk. 3

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge inden generalforsamlingen.

Stk. 4

Foreningens regnskab fremlægges for medlemmerne på den ordinære generalforsamling.

 

§ 5 FORENINGENS LEDELSE

Stk. 1

Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed og daglige ledelse.
Stk. 2

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og formålsparagraf. Bestyrelsen arbejder ulønnet og der bruges ikke foreningsmidler på rejser, bestyrelsesmøder og lignende.

Stk. 3

Formanden vælges af foreningens stiftere (Sine Thomsen, Maria Jensen, Troels Vedel og Sophie B. Thomsen) for livstid – med mindre ekstraordinære omstændigheder, så som sygdom eller dødsfald, indtræffer.

Stk. 4

Bestyrelsen består af minimum tre personer, der udpeges af foreningens stiftere. Hvis et bestyrelsesmedlem vælger at udtræde, kan foreningens stiftere i fællesskab vælge at udpege et nyt bestyrelsesmedlem.

Stk. 5

Vedtægtsændringer kan til enhver tid gennemføres af bestyrelsen ved almindeligt flertal.

 

§ 6 REGNSKAB

Stk. 1

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 3

Foreningens regnskab skal føres af kassereren, som er en af personerne i bestyrelsen.

Stk. 4

Regnskabet godkendes af bestyrelsen.
Stk. 5

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

 

§ 7 HÆFTELSE

Stk. 1

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.

Stk. 2

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser der påhviler foreningen.

 

§ 8 TEGNINGSREGLER

Stk. 1

Foreningen kan tegnes selvstændigt af Formanden for bestyrelsen og Kassereren.

Stk. 2

Udgiftsposter, der overstiger DKK 10.000 skal godkendes i fællesskab af Formanden for bestyrelsen og Kassereren.

Stk. 3

Donationer større end DKK 10.000, der gives af foreningen, skal godkendes af en samlet bestyrelse, uanset modtageren af en sådan donation.

 

§ 9 OPLØSNING

Stk. 1

Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en eller flere velgørenhedsforeninger med lignende formål.

Stk. 2

De i stk. 1 omtalte velgørenhedsforening(er) udvælges af en enig bestyrelse.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.